Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Enertech AB 556060-2269 przetwarza dane osobowe użytkownika w celach opisanych poniżej. Enertech AB pełni funkcje administratora danych w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane kontaktowe: Enertech AB, Box 309, SE-341 34 Ljungby, Szwecja, +46 (0)372 88 000. Dokładając wszelkich starań z myślą o zabezpieczeniu Twojej prywatności, pragniemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane.

Jakie dane osobowe gromadzimy o użytkowniku i w jakim celu (dlaczego)?
 
W celu przeprowadzenia wizyty domowej. (Dotyczy formularza rezerwacji wizyty domowej na stronie www.ctc.se)
Przeprowadzane operacje przetwarzania
 • Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które kontaktują się z użytkownikiem w celu dalszej komunikacji.
 • Przechowuj
 • Zapisz
 • Odczytaj
 • Usuń
 • Zaktualizuj
Kategorie danych osobowych
 • Imię i nazwisko
 • Adres, ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • E-mail
W celu kontaktu z użytkownikiem. (Dotyczy formularza kontaktowego na stronie www.ctc.se)
Przeprowadzane operacje przetwarzania
 • Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim, które kontaktują się z użytkownikiem w celu dalszej komunikacji.
 • Przechowuj
 • Zapisz
 • Odczytaj
 • Usuń
 • Zaktualizuj
Kategorie danych osobowych
 • Imię i nazwisko
 • Adres, ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • E-mail
W celu dokonania obliczenia oszczędności względem własności użytkownika. (Dotyczy formularza obliczenia oszczędności na stronie www.ctc.se)
Przeprowadzane operacje przetwarzania
 • Dane są wykorzystywane do obliczenia zużycia energii, które z kolei jest podstawą do sporządzenia wyceny.
 • Dane, kalkulacja energetyczna i wycena są przesyłane do wybranego instalatora.
 • Przechowuj
 • Zapisz
 • Odczytaj
 • Usuń
 • Zaktualizuj
Kategorie danych osobowych
 • Imię i nazwisko
 • Adres, ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • E-mail
 • Informacje na temat własności użytkownika
Podstawa prawna: Gromadzenie danych osobowych użytkownika jest niezbędne do realizacji zawartej z nim umowy. Nie ma on przy tym obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie podawać swoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć wybranych usług.
Okres przechowywania: Do momentu zakończenia usługi.
 
Aby gwarancja na produkt była ważna. (Dotyczy rejestracji gwarancji na stronie www.ctc.se)
Przeprowadzane operacje przetwarzania
 • Rejestracja zainstalowanego produktu(ów).
 • Ujawnienie stronie trzeciej szczegółów dotyczących zainstalowanych przez użytkownika produktów oraz informacji o tym, gdzie produkty te są zainstalowane.
 • Przechowuj
 • Zapisz
 • Odczytaj
 • Usuń
 • Zaktualizuj
Kategorie danych osobowych
 • Imię i nazwisko
 • Adres, ulica
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Numer telefonu
 • E-mail
 • Numer seryjny zainstalowanego produktu
 • Oznaczenie własności
Podstawa prawna: Uzasadniony interes firmy Enertech obejmuje ubezpieczenie produktów u stron trzecich, co umożliwia nam oferowanie długoterminowej gwarancji.
Okres przechowywania: Czas obowiązywania gwarancji.
Komu przysługuje dostęp do danych osobowych użytkownika?
Ujawniamy dane użytkownika stronom trzecim, takim jak instalatorzy i partnerzy, w celu umożliwienia świadczenia usług zamówionych przez użytkownika. Ujawniamy również informacje firmom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia produktów.
Prawa użytkownika
Zgodnie z przepisami o ochronie danych użytkownik ma prawo zażądać informacji na temat przetwarzanych danych osobowych, a także ma prawo zażądać sprostowania swoich danych osobowych. Przysługuje mu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, wniesienia żądania ograniczenia zakresu owego przetwarzania, jak i żądania usunięcia przechowywanych danych osobowych dotyczących jego osoby. W niektórych przypadkach użytkownik ma również prawo zażądać, aby jego dane osobowe zostały mu przekazane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz aby dane te zostały przekazane innemu administratorowi danych (przenoszenie danych).
 
Aby skorzystać z praw, prosimy o kontakt pod adresem dpc@enertech.se. Na wypadek gdyby nasza obsługa nie satysfakcjonowała użytkownika, ma on prawo wnieść skargę do szwedzkiego organu ochrony danych bądź innego kompetentnego organu nadzorczego zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 24.05.2018 r.